ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAHMUNDRY - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


:: Adikavi Nannaya University :: sarvatra vidyaya vardhate praja

Latest

ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY


  • ADIKAVI NANNAYA

    Adikavi Nannaya University vision has a dream of achieving excellence in the near future and becoming a forerunner of designing and initiating novel programmes that are relevant to the demands of the Godavari districts.


    In its year of inauguration during 2006, the University initiated a potentially job oriented program in Geo-informatics, the first of its kind in Andhra Pradesh and one of the few in the country. In the second phase, keeping in view of the Govt.’s policy of encouraging 5 year integrated courses, the University designed and offered a new course in Mathematics and Computing, with the objective of providing trained programmes to I.T Industry.

Cultural Acitivites

ANUR::

  • ANUR: Work in accurate Time.
  • Adikavi Nannaya University,
  • Striving for the continous excellence
  • Adikavi Nannaya University,

Sports Meets

ANUR::

Adikavi Nannaya University, Adikavi Nannaya University. Adikavi Nannaya University, Adikavi Nannaya University, .