ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


Locate us
 

ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
Rajah Rajah Narendhra Nagar
Rajahmundry - 533296,
East Godavari,
Andhra Pradesh,
INDIA.


CONTACT DETAILS

OFFICE NUMBER
Vice-Chancellor's Peshi O883-2566002
Registrar's Peshi O883-2566004
PG Examinations O883-2566030
UG&Professional Examinations O883-2566013
CDC O883-2566009
Academic/Legal Affairs O883-2566047
Directorate of Admissions O883-2566011
NSS O883-2566025
Anti-Ragging Helpline +91-7093008476
+91-9490450510
+91-9849003727