ఆదికవి నన్నయ విశ్వవిద్యాలయం :: ADIKAVI NANNAYA UNIVERSITY
RAJAMAHENDRAVARAM - 533296, Andhra Pradesh, INDIA.


ENGINEER'S OFFICE

STAFF MEMBERS:


S.No
Name of the Employee
Designation
1.
Dr. K.Nooka Ratnam
University Engineer
2.
P.V.Prasada Rao
Deputy Chief Engineer

COMPLETED WORKS:


                           1.Academic Block

                           2.Boys Hostel

                           3.International Guest House

                           4.Amenities Centre

                           5.Basket Ball CourtONGOING WORKS:


                           1.V.C.Lodge

                           2.Main Gate

                           3.Nizam Gate

                           4.China Gate

                           5.Science College

                           6.Convention Centre

                           7.Library

                           8.Women's Hostel